สศอ.มั่นใจไทยไม่กระทบนโยบายเสียดุลการค้าทรัมป์
09 มิถุนายน 2560

สศอ.มั่นใจไทยไม่กระทบนโยบายเสียดุลการค้าทรัมป์ นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าได้ร่วมกับศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศึกษาผลกระทบอุตสาหกรรมไทยจากนโยบายของโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตรวจสอบและเพ่งเล็งดุลการค้าระหว่างประเทศ โดยประกอบด้วย 16 ประเทศที่สหรัฐขาดดุลการค้า รวมถึงประเทศไทยด้วย ผลออกมาว่าไทยถูกจัดอยู่ในลำดับท้าย ๆ ที่สหรัฐมีการค้าขาดดุลด้วย โดยสินค้า 6 อันดับแรกที่สหรัฐนำเข้าจากไทยมากที่สุด ประกอบด้วย เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยางพารา เครื่องประดับ ยานยนต์ และเครื่องแต่งกาย แต่เมื่อคำนวณอัตราส่วนการส่งออกต่อการนำเข้า ของสหรัฐกับไทย พบว่าสหรัฐส่งออกมาไทยน้อยกว่านำเข้าจากไทย 64% สหรัฐจึงพยายามหาทางลดอัตราส่วนดังกล่าวเพื่อลดการขาดดุลทางการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้การออกคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐส่งผลกระทบต่อสินค้าไทยเพียงเล็กน้อย โดยสถานการณ์ของไทยค่อนข้างดีกว่าประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจของสหรัฐมีสัดส่วนการผลิตเพียง 12% ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ รวมถึงสินค้าไทยส่วนมากเป็นสินค้าที่สหรัฐมีการผลิตในประเทศต่ำ จึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าอยู่มาก โดยโอกาสในการถูกเพ่งเล็งในแต่ละอุตสาหกรรมจึงมีน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2524.aspx