มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก
12 มิถุนายน 2560

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2530.aspx