ธนาคารกรุงเทพ อนุมัติวงเงินสินเชื่อจำนวน 2,200 ล้านบาท ให้กับนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ซื้อหุ้น ‘มิลล์คอน สตีล’
16 มิถุนายน 2560

ธนาคารกรุงเทพ อนุมัติวงเงินสินเชื่อจำนวน 2,200 ล้านบาท ให้กับนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ซื้อหุ้น ‘มิลล์คอน สตีล’ นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อจำนวน 2,200 ล้านบาท ให้กับนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล เพื่อดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ตามที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการดำเนินการดังกล่าว และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้อนุมัติคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการลงทุนในบริษัทฯ และเป็นการลงทุนในระยะยาว เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โดยส่วนตัวรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความไว้วางใจในการอนุมัติวงเงินกู้จำนวนดังกล่าว ทำให้ตนเองมีความพร้อมในการดำเนินการรับซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,215,919,539 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 29.99% ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่วยแล้วทั้งหมดของบริษัท ในราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญและหุ้มบุริมสิทธิหุ้นละ 1.80 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการ ทั้งนี้ในกรณีที่มีผู้แสดงเจตนาขายหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ มากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอซื้อ ตนจะดำเนินการรับซื้อตามจำนวนหุ้นที่เสนอซื้อเท่านั้น โดยจะใช้วิธีการจัดสรรตามสัดส่วนของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่มีผู้แสดงเจตนาขาย (Pro-rata Basis) “พร้อมกันนี้ได้มีการแต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อและราคาเสนอซื้อดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป” นายสิทธิชัย กล่าว สำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อเต็มตามจำนวนที่เสนอซื้อ จะทำให้นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมทั้งสิ้น 1,986,686,907 หุ้น หรือคิดเป็น 49.00% ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่วยแล้ว ณ ปัจจุบัน ทั้งหมดของบริษัทฯ และจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในสัดส่วน 49.00% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนดังกล่าว โดยการเพิ่มการลงทุนในระยะยาวของ บริษัทฯ ในครั้งนี้ นายสิทธิชัยไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจ แผนประกอบธุรกิจ ตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของของบริษัทฯ และจะยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินการของผู้บริหารเดิม รวมถึงจะไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม และเพิกถอนบริษัทฯ ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2549.aspx