ลุ้นส่งออกเม็กซิโกเพิ่ม
10 กรกฎาคม 2560

ลุ้นส่งออกเม็กซิโกเพิ่ม นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม้กซิโก ติดตาม และรายงานความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด กรณีที่รัฐบาลเม็กซิโก กำลังพิจารณาลดภาษีนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่นำเข้าจากประเทศที่ไม่มีข้อตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับเม็กซิโก เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคที่ประสบปัญหาสินค้าในประเทศราคาสูง ซึ่งเห็นว่า หากรัฐบาลเม็กซิโกประกาศใช้นโยบายปรับลดภาษีนำเข้า จะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะสามารถขยายตลาดเข้าสู่ตลาดเม็กซิโกได้มากขึ้น “ทั้งนี้ รัฐบาลเม็กซิโกจำเป็นต้องลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าบางประเภท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน แก่ผู้ผลิตต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลดี และเปิดโอกาสให้ชาวเม็กซิกัน มีทางเลือกในการบริโภคเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน การลดภาษีสินค้านำเข้าจะทำให้ต้นทุนลดลง ทำให้ราคาสินค้าต่ำลงตามไปด้วย” ปัจจุบันนี้ รัฐบาลเม็กซิโก พยายามที่จะผลักดันภาคเอกชนให้เพิ่มการค้าการลงทุนกับประเทศในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่เศรษฐกิจเติบโตสูง อีกทั้งยังเป็นการลดการพึ่งพาสหรัฐด้วย แม้ว่านักธุรกิจเม็กซิโกส่วนใหญ่จะรู้จัก และคุ้นเคยทำการค้ากับประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี แต่ขณะเดียวกันประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะไทย ก็เป็นประเทศที่รัฐบาลเม็กซิโกให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และยินดีให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทย ในการประชาสัมพันธ์ให้นักธุรกิจเม็กซิโกได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ด้านค้าการลงทุนกับไทย...

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2635.aspx