ทุนเคย์แมนกลืน "จีสตีล" แปลงหนี้เป็นทุน4.2พันล้าน
18 กรกฎาคม 2560

ทุนเคย์แมนกลืน "จีสตีล" แปลงหนี้เป็นทุน4.2พันล้าน กลุ่มเอสเอสจี เกาะเคย์แมนกลืนจี สตีล ถือหุ้น 76% แปลงหนี้เป็นทุน 4,276 ล้านบาท แลกปลดล็อกหนี้หมื่นล้าน น.ส.สุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการบริษัท จี สตีล (GSTEL) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมามีมติขายหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด และขายผู้ถือหุ้นเดิม โดยจะเพิ่มทุน 2.77 หมื่นล้านหุ้น (พาร์ 5 บาท/หุ้น) จัดสรรให้เอเชีย เครดิต ออฟเพอร์ทูนิตี้ หรือ ACOI จำนวน 2.18 หมื่นล้านหุ้น ที่ราคา 0.1961 บาท/หุ้น เพื่อชำระหนี้การค้า 4,276 ล้านบาท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน หลังการปรับโครงสร้างหนี้ ACOI จะถือหุ้นใหญ่ใน จี สตีล สัดส่วน 76.09% และถือหุ้นในบริษัท จีเจ สตีล ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกัน 42.97% ถัดจากนั้นจะทำคำเสนอซื้อหุ้นจากนักลงทุนทั่วไปของจี สตีลอีกด้วย นอกจากผู้ถือหุ้นใหม่จะกุมอำนาจบริหารเบ็ดเสร็จแล้ว จะว่าจ้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงในการบริหารงานในบริษัทชั้นนำของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเข้ามาช่วยงานด้านการผลิตและการตลาดของกลุ่มจี สตีล จี สตีล แจ้งว่าการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนี้เพื่อประโยชน์ในระยะยาวทั้งด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งการหาแหล่งเงินทุนมาชำระหนี้หมุนเวียนที่ครบกำหนดชำระแล้วจำนวนมาก ได้รับการยกเลิกดอกเบี้ยซึ่งทำให้ประหยัดกระแสเงินสดเพิ่มเติม รวมผลประโยชน์ด้านการเงินที่จะได้รับจากโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้ประมาณ 9,659 ล้านบาท นอกจากนี้ จะได้รับเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในสภาวะที่กลุ่มจี สตีล ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินอื่นใดได้อีกประมาณ 1,521 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากแผนแปลงหนี้เป็นทุนไม่สำเร็จ กลุ่มจี สตีล จะยังคงมีหนี้รวมประมาณ 1.04 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ACOI เป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเอสเอสจี แคปปิตอลโฮลดิ้งส์ (SSG CH) และเคนดริค โกลบอล(KG) หรือรวมเรียกว่ากลุ่ม SSG จดทะเบียนที่หมู่เกาะเคย์แมน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2645.aspx