สรท. ปรับคาดการณ์ส่งออกปี 60 โต 5% มองกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ สดใส
01 สิงหาคม 2560

สรท. ปรับคาดการณ์ส่งออกปี 60 โต 5% มองกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ สดใส สภาผู้ส่งออก ปรับคาดการณ์ส่งออกปี 60 โต 5% จากการฟื้นตัวเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก แนะดูแลค่าบาทไม่ให้แข็งกว่าคู่แข่ง ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และยกระดับการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 1 ส.ค. น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก ได้ปรับคาดการณ์ทิศทางการเติบโตของมูลค่าการส่งออกปี 60 เพิ่มขึ้น 5% จากเดิมที่คาดการไว้ 3.5% เนื่องจากมีปัจจัยบวกที่สำคัญคือ 1.การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก และความเชื่อมั่นต่อสินค้าไทยมีมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าจากคู่แข่งสำคัญ ส่งผลให้มีคำสั่งซื้อสินค้าไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2.การปรับตัวของผู้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อกระแสเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Thing (IoT) โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะมีทิศทางที่ดีขึ้นในไตรมาส 4 อย่างไรก็ดี การส่งออกในปีนี้ยังคงมีปัจจัยลบที่สำคัญ คือ 1.อัตราแลกเปลี่ยนที่มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง และอาจเกิดความผันผวนระยะสั้น 2.ราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวยังเป็นปัจจัยกดดันราคาเกษตร 3.ผลกระทบระยะสั้นและระยะกลางจากการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560 ต่อกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม และ 4.สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกาตาร์และประเทศอ่าวอาหรับที่ยังไม่มีการยุติ ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไขปัญหาการส่งออกในระยะถัดไป คือ 1.ต้องกำกับดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพ ไม่แข็งค่าสูงกว่าคู่ค้าและคู่แข่งสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มสินค้าที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศสูง 2.ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่สามารถเข้าถึง หรือไม่มีวงเงินเพียงพอสำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามปกติได้ 3.รัฐบาลต้องกำหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งกำกับดูแลแรงงานต่างด้าว เพราะจะส่งผลต่อการเติบโตเศรษฐกิจในภาพรวม ตลอดจนความสำเร็จในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการดึงดูดนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมต่างประเทศระยะยาว และ 4.การยกระดับการค้าระหว่างต่างประเทศ โดยเปิดให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการออกกฏหมายใหม่ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขจดหมายหรือระเบียบปฏบัติเดิม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีอุปสรรคต่อผู้ประกอบการไทย

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2657.aspx