เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบ
09 มกราคม 2561

เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบ ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน ต่อไป พ.ศ. 2561 สาระสำคัญ ประกาศนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 กรมการค้าต่างประเทศ เริ่มดำเนินกระบวนการพิจารณาเปิดการทบทวนความจำเป็นมาตรการ AD ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 ระหว่างการพิจารณาการทบทวนฯ ให้เรียกเก็บอากร AD สินค้าดังกล่าวต่อไปในอัตราเดิมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้รับแบบสอบถามแต่ประสงค์จะขอตอบแบบสอบถามเพื่อเข้าร่วมกระบวนการทบทวน สามารถแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อกรมการค้าต่างประเทศเพื่อขอรับแบบสอบถามได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้มีส่วนได้เสียเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเป็นหนังสือ หรือแจ้งความจำนงขอแถลงการณ์ด้วยวาจาประกอบการทบทวนเป็นหนังสือต่อกรมการค้าต่างประเทศภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2840.aspx