เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน
18 มกราคม 2561

เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และไต้หวัน ต่อไป พ.ศ. 2561 สาระสำคัญ ประกาศฉบับนี้ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 1 ปี กำหนดอัตราอากร ดังนี้ 1) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีอัตราอากร ร้อยละ 2.65 และ 29.50 ของราคา C.I.F. 2) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี มีอัตราอากร ระหว่างร้อยละ 16.25 – 22.55 ของราคา C.I.F. 3) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากไต้หวัน มีอัตราอากร ระหว่างร้อยละ 5.85 – 25.14 ของราคา C.I.F.

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2851.aspx