ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุน โครงการ “ผลิตช่างเทคนิค เพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร”
ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 16:58:48 น.

กลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบเงินสนับสนุน ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 1,000,000 บาท ภายใต้โครงการ "ผลิตช่างเทคนิค เพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร" ในเวทีการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาสื่อ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก้าวเข้าสู่การเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ อย่างสอดคล้องรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

https://www.ryt9.com/s/prg/2859410