สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเรียกเก็บภาษีเหล็กแผ่นเคลือบจากจีน
26 มกราคม 2561

สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียเรียกเก็บภาษีเหล็กแผ่นเคลือบจากจีน ตามรายงานของ สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย หรือ Eurasian Economic Commission (EEC) พบว่า ทางกลุ่มยังคงเรียกเก็บภาษีการทุ่มตลาดของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเคลือบที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศจีนและขยายการใช้มาตรการไปจนถึงปี 2023 ทางกลุ่ม EEC ให้ความเห็นว่าหากยกเลิกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเหล็กจากจีน อาจจะทำให้เหล็กจีนจำนวนมากทะลักเข้ามาสร้างความเสียหายให้อุตสาหกรรมภายในประเทศ ในที่สุดทางกลุ่มฯ จึงตัดสินใจประกาศเรียกเก็บอากรการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นเคลือบพอลิเมอร์ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศจีนในอัตราร้อยละ 6.98-20.20

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2889.aspx