สรุปปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของจีนมายังตลาดอาเซียนปี 2017
07 มีนาคม 2561

สรุปปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของจีนมายังตลาดอาเซียนปี 2017 สมาคมเหล็กอาเซียน เปิดเผย ยอดส่งออกเหล็กสำเร็จรูปของจีนในปี 2017 อยู่ที่ 75.4 ล้านตัน ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 108.4 ล้านตันในปีก่อน ยอดการส่งออกเหล็กสำเร็จรูปของจีนมายังตลาดอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ลดลงร้อยละ 42.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 20.9 ล้านตันในปี 2017 การส่งออกเหล็กเส้นก่อสร้างของจีนมายังตลาดอาเซียน 6 ประเทศ ลดลงอย่างมากจาก 13.3 ล้านตันในปี 2016 เหลือ 2.94 ล้านตันในปี 2017 โดยการส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซียลดลงจาก 3.6 ล้านตัน เหลือ 734,395 ตัน แต่อย่างไรก็ตามอินโดนีเซียยังคงเป็นตลาดส่งออกเหล็กเส้นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน 6 ประเทศ รองลงมาคือ สิงคโปร์ 733,098 ตัน ซึ่งการส่งออกลดลงจาก 1.8 ล้านตันในปี 2016 การส่งออกเหล็กเส้นก่อสร้างของจีนไปยังประเทศฟิลิปปินส์ลดลงจาก 3 ล้านตันในปี 2016 เหลือ 634,914 ตันในปี 2017 ส่วนการส่งออกเหล็กเส้นมายังประเทศไทยหดตัวร้อยละ 85.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 377,795 ตันในปี 2017 การส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียอยู่ที่ 234,748 ตันในปี 2017 ลดลงจาก 1.3 ล้านตันในปี 2016 การส่งออกไปยังประเทศเวียดนามซึ่งถือเป็นตลาดที่เล็กที่สุดใน 6 ประเทศอาเซียน อยู่ที่ 222,828 ตันในปี 2017 ลดลงจาก 882,803 ตันในปี 2016 การส่งออกเหล็กลวดของจีนไปยังตลาดอาเซียน 6 ประเทศในปี 2017 ลดลงเกือบ 1 ล้านตัน จากราวๆ 3 ล้านตันในปีที่ผ่านมา การส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 18 อยู่ที่ 555,296 ตันในปี 2017 การส่งออกเหล็กลวดของจีนไปยังประเทศมาเลเซียในปี 2016 ประมาณ 5 แสนตัน แต่ในปี 2017 ลดลงเหลือ 189,177 ตัน ขณะที่การส่งออกมายังประเทศฟิลิปปินส์และไทยมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง 700,490 ตัน และ 772,424 ตัน ตามลำดับ รองลงมาคือการส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม 629,494 ตัน การส่งออกเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนจากจีนไปยังอาเซียน 6 ประเทศ ลดลงจาก 1.74 ล้านตัน เหลือ 928,994 ตันในปี 2017 โดยตลาดส่งออกหลักของจีนได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเวียดนาม การส่งออกไปยังประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซียลดลงประมาณ 50,000 ตัน อยู่ที่ 261,240 ตัน และ 252,718 ตัน ตามลำดับ ส่วนการลงออกไปยังประเทศเวียดนามลดลงกว่าครึ่งเหลือเพียง 223,718 ตันในปี 2017 การส่งออกเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนจากจีนไปยังประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์ในปี 2017 มีประมาณ 100,000 ตันต่อประเทศ ส่วนการส่งออกมายังประเทศไทยลดลงจาก 95,589 ตัน เหลือ 10,617 ตันในปี 2017 การส่งออกเหล็กทรงแบนของจีนไปยังอาเซียน 6 ประเทศ หดตัวเกือบทั้งหมดในปี 2017 ยกเว้นการส่งออกเหล็กแผ่นรีดเย็น การส่งออกเหล็กแผ่นหนาของจีนไปยังอาเซียน 6 ประเทศลดลงร้อยละ 28 อยู่ที่ 1.8 ล้านตัน โดยประเทศเวียดนามเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของจีน ยอดส่งออกลดลงจาก 1.6 ล้านตันในปี 2016 เหลืออยู่ประมาณ 1 ล้านตันในปี 2017 การส่งออกเหล็กแผ่นหนามายังประเทศไทยอยู่ที่ 180,600 ตันในปี 2017 ลดลงจาก 256,827 ตันในปี 2016 ขณะที่การส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ลดลง 50,000 ตัน อยู่ที่ 100,604 ตันในปี 2017 ยอดส่งออกเหล็กแผ่นหนาไปยังประเทศอินโดนีเซียมีปริมาณน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ 6 ประเทศอาเซียน อยู่ที่ 63,141 ตันในปี 2017 ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ยอดส่งออกเหล็กแผ่นหนาของประเทศจีนไปยังฟิลิปปินส์และมาเลเซียเพิ่มขึ้นในปี 2017 โดยยอดส่งออกไปยังประเทศฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 อยู่ที่ 314,158 ตัน ส่วนยอดส่งออกไปมาเลเซียเพิ่มขึ้นอย่างมากร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 141,569 ตัน การส่งออกเหล็แผ่นรีดร้อนของจีนไปยังอาเซียน 6 ประเทศลดลงร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 4.7 ล้านตันในปี 2017 ประเทศเวียดนามกลายมาเป็นตลาดเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเหล็กแผ่นรีดร้อนจากจีนตั้งแต่ปี 2015 ยอดส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนไปยังประเทศจีนในปี 2017 ลดลงร้อยละ 20.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 3.5 ล้านตันในปี 2017 แต่เวียดนามยังคงเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของจีน ยอดการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนของจีนไปยังมาเลเซียและไทยลดลงร้อยละ 25 และร้อยละ 10 อยู่ที่ 193,162 ตัน และ 254,467 ตัน ตามลำดับ ในทางตรงกันข้ามการส่งออกไปยังอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2017 โดยการส่งออกไปยังอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 486,753 ตัน และการส่งออกไปฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 291,725 ตัน ส่วนการส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์มีเพียง 14,350 ตันในปี 2017 การส่งออกเหล็กแผ่นรีดเย็นไปยังอาเซียน 6 ประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 1.25 ล้านตันในปี 2017 เวียดนามถือเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มอาเซียน 6 ประเทศ ยอดส่งออกอยู่ที่ 507,781 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ประเทศฟิลิปปินส์เป็นตลาดส่งออกอันดับสองของจีน อย่างไรก็ตามการส่งออกในปี 2017 มีปริมาณอยู่ที่ 305,501 ตัน ลดลงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนการส่งออกเหล็กแผ่นรีดเย็นไปยังประเทศที่เหลือใน 6 ประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นสองหลัก โดยการส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นเป็น 163,560 ตันในปี 2017 การส่งออกไปยังมาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 166,560 ตัน และการส่งออกมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 อยู่ที่ 69,560 ตัน ส่วนการส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์อยู่ที่ 40,025 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเคลือบไปยัง 6 ประเทศอาเซียนลดลงร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 4.2 ล้านตันในปี 2017 โดยประเทศเวียดนามและประเทศไทยถือเป็นตลาดส่งออกเหล็กแผ่นเคลือบที่ใหญ่ที่สุดของจีนเมื่อเทียบกับ 6 ประเทศอาเซียน ด้วยปริมาณการส่งออกมากกว่า 1 ล้านตัน การส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนของจีนไปยังเวียดนามในปี 2017 อยู่ที่ 1.25 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนการส่งออกมายังประเทศไทยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2016 อยู่ที่ 1.02 ล้านตัน การส่งออกไปยังฟิลิปปินส์ลดลงจาก 1.02 ล้านตันในปี 2016 เหลือ 994,802 ตันในปี 2017 ขณะที่การส่งออกไปยังอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 อยู่ที่ 461,420 ตัน การส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 อยู่ที่ 216,338 ตัน ส่วนการส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ลดลงร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 165,133 ตัน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2980.aspx