นานาประเทศขู่ตอบโต้มาตรา 232 ของสหรัฐอเมริกา
07 มิถุนายน 2561

นานาประเทศขู่ตอบโต้มาตรา 232 ของสหรัฐอเมริกา หลายๆประเทศ ได้ดำเนินการตอบโต้มาตรการการขึ้นภาษีเหล็กและเหล็กกล้าของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการขู่จะใช้มาตรการการขึ้นภาษีนำเข้า หรือร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ประเทศญี่ปุ่น รัสเซีย และตุรกี ได้แจ้งไปยังองค์กรการค้าโลก ถึงมาตรการตอบโต้สหรัฐอเมริกา เพื่อชี้แจงในเรื่องของความมั่นคงของชาติ ญี่ปุ่นประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษีเพิ่มอีก 264.4 ล้านเหรียญจากการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งและจะเพิ่มเติมภาษีอีก ในวันที่ 21 มีนาคม 2021 หรือ 5 วันหลังจากที่องค์การระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับภาษีของสหรัฐอเมริกา ว่าอยู่ในกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก ส่วนรัสเซีย จะเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม 537.6 ล้านเหรียญ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง ในขณะที่ตุรกีกล่าวว่าจะใช้ภาษีศุลกากรเพิ่มเติมจำนวน 266.5 ล้านเหรียญ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2018 ส่วนสหภาพยุโรปและอินเดียได้แจ้งเตือนองค์การการค้าโลกเกี่ยวกับการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) จะกำหนดอากรขาเข้า 25% สำหรับเหล็กและอะลูมิเนียมที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2018 หากสหภาพยุโรปไม่ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรจากสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันอินเดียได้แจ้งว่า จะเรียกเก็บภาษีเพิ่มอีก 5-50% จาก 20 ประเภทสินค้า เป็นจำนวนรวม 165.56 ล้านเหรียญ "เทียบเท่ากับผลกระทบของการค้ากับอินเดียที่ได้รับผลมาจากสหรัฐอเมริกา" อัตราภาษีดังกล่าวจะมีผลบังคับก่อนวันที่ 21 มิถุนายน 2018 หากสหรัฐอเมริกา ยังคงกำหนดอัตราภาษีศุลกากรต่ออินเดีย ทางอินเดียขอเจรจาทางการค้ากับสหรัฐอเมริกา ภายใต้กลไกการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก ซึ่งขณะนี้ทางจีนและสหภาพยุโรปได้ยื่นคำขอไว้เรียบร้อยแล้ว และคำขอของอินเดียที่ส่งถึงสมาชิกองค์การการค้าโลก โดยอินเดียยังยืนยันว่าอัตราภาษีศุลกากรดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติทางการค้า ซึ่งส่งผลต่อภาคการส่งออกจากอินเดียและสินค้าจากบางประเทศ การเจรจาทางการค้าของเหล่าประเทศสมาชิก หากสำเร็จก็ไม่จำเป็นต้องนำเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท แต่หากยังไม่ได้ข้อสรุป เมื่อผ่านไป 60 วัน ประเทศสมาชิกสามารถร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อระงับข้อพิพาทได้

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3096.aspx