ไม่คืบ! ขอยกเว้นเก็บ "ภาษีเหล็ก"
03 สิงหาคม 2561

ไม่คืบ! ขอยกเว้นเก็บ "ภาษีเหล็ก" “มะกัน” ไม่ไว้ใจ “สวมสิทธิ์” ชี้ปริมาณส่งออกไทยยังเพิ่ม นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา เมื่อ วันที่ 24-27 ก.ค.61 ว่า ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหรัฐฯ ทั้งจากสํานักงานการค้าสหรัฐฯ (ยูเอสทีอาร์) กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงที่ปรึกษาประธานาธิบดี นายโดนัลด์ ทรัมป์ เรื่องปัญหาอุปสรรคทางการค้า และการ ขยายความร่วมมือการค้าการลงทุน โดยไทยแสดงข้อกังวลกรณีที่สหรัฐฯใช้มาตรา 232 กฎหมายการค้า Trade Expansion Act ปี 1962 ขึ้นภาษีนําเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมจากทั่วโลก ในอัตรา 25% และ 10% ตาม ลําดับ ซึ่งไทยได้ให้สหรัฐฯยกเว้นการใช้มาตรการดังกล่าวกับไทย เนื่องจากเหล็กและอะลูมิเนียมไทยที่ส่ง ออกไปสหรัฐฯ มีสัดส่วนไม่ถึง 1% ในตลาดสหรัฐฯจึงไม่น่าส่งผลเสียหายต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ นอกจากนั้น เหล็กและอะลูมิเนียมไทย มีส่วนเกื้อกูลการผลิตสินค้าของสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน ไทยยังได้ร่วมมือ กับอาเซียนหารือกับจีน เพื่อให้ลดการผลิตเหล็กส่วนเกิน รวมถึงไทยได้เพิ่มความเข้มงวดดูแลป้องกันไม่ให้ เกิดการแอบอ้างน่าเหล็กและอะลูมิเนียมจากแหล่งอื่นมาสวมสิทธิ์เป็นสินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากไทยแล้วส่ง ออกไปสหรัฐฯ ซึ่งกรณีนี้สหรัฐฯก็แสดงความเข้าใจ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้สหรัฐฯยกเว้นไม่เก็บภาษีตาม มาตรา 232 จากไทย และได้ขอให้ไทยทําข้อมูลมาเสนอใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณายกเว้นรายประเทศ สําหรับประเด็นที่สหรัฐฯยังเป็นห่วง และขอให้ไทยท่าข้อมูลมาใหม่ เช่น ปริมาณการส่งออกเหล็กจากไทยที่ยัง เพิ่มขึ้น แม้ไทยจะมองว่าไม่ถึง 1% แต่ยังเกรงจะกระทบกับอุตสาหกรรมภายใน อย่างไรก็ตาม หากสหรัฐฯ ต้องการให้ไทยจํากัดปริมาณการส่งออกโดยสมัครใจ ยืนยันว่า ไม่ต่าเนินการแน่นอน เพราะผิดหลักการ องค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) ขณะที่ผู้ผลิตเหล็กหลายประเทศ ส่งออกไปสหรัฐฯมากกว่าไทยมาก ส่วน การขอยกเว้นการขึ้นภาษีเหล็กเป็นรายสินค้านั้น ผู้ผลิตเหล็กไทย 4 ราย ได้ประสานให้ผู้นําเข้าทําเรื่องขอ ยกเว้นจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯแล้ว ซึ่งได้ตอบกลับมาแล้ว 3 ราย โดยใน 3 รายนี้ ได้รับการยกเว้น 2 ราย และอีก 1 ราย ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับ

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3172.aspx