นายอดิทัตวะสีนนท์ กล่าวเปิดงานสัมมนา"สถานการณ์การค้าไทยและความท้าทายของอุตสาหกรรมเหล็กไทย ภายใต้ TRADE WAR”
08 สิงหาคม 2562

นายอดิทัตวะสีนนท์ กล่าวเปิดงานสัมมนา"สถานการณ์การค้าไทยและความท้าทายของอุตสาหกรรมเหล็กไทย ภายใต้ TRADE WAR” นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา "สถานการณ์การค้าไทยและความท้าทายของอุตสาหกรรมเหล็กไทย ภายใต้ Trade War” ซึ่งจัดโดยกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 ภายใต้โครงการ IU เหล็ก วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และนำเสนอบทวิเคราะห์สถานการณ์การค้าไทยภายใต้ Trade War ตลอดจนแนวโน้มของสงครามการค้า รวมถึงผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3877.aspx