กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศการสรุปผลยืนยันสุดท้าย 5 กรณี สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กจากเวียดนาม
16 ธันวาคม 2562

กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศการสรุปผลยืนยันสุดท้าย 5 กรณี สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กจากเวียดนาม ณ วันที่ 16 ธันวาคม ปี 2562 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ประกาศการสรุปผลยืนยันสุดท้าย ในเรื่องการหลบเลี่ยง (Circumvention) ภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (antidumping duty: AD) และ ภาษีตอบโต้การอุดหนุน (countervailing duty: CVD) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กที่ผลิตในเกาหลีและไต้หวัน ซึ่งส่งมาแปรรูปยังเวียดนามเล็กน้อยก่อนส่งออกไปยังสหรัฐฯ โดยเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กที่ต้านทานต่อการกัดกร่อน (corrosive-resistant steel products: CORE) และเหล็กรีดเย็น (cold-rolled steel: CRS) ในเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีของคำสั่งซื้อเดิม จากผลของการไต่สวนในวันนี้ (16 ธันวาคม พ.ศ. 2562) กระทรวงพาณิชย์จะขอให้ศุลกากรสหรัฐฯ เก็บอัตราภาษี (Cash Deposits) ของ AD และ CVD ต่อเนื่อง สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กที่ต่อต้านการกัดกร่อน (CORE) และเหล็กรีดเย็น (CRS) ที่ผลิตในเวียดนาม และใช้วัตถุดิบตั้งต้นจากเกาหลี หรือไต้หวัน ภาษีเหล่านี้ใช้สำหรับรายการสินค้าที่นำเข้ามาตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นวันที่กระทรวงพาณิชย์เริ่มการไต่สวนกรณี circumvention เหล่านี้ โดยอัตราภาษี (applicable cash deposit rates) จะสูงถึงร้อยละ 456.23% ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของวัตถุดิบตั้งต้น และประเภทของผลิตภัณฑ์เหล็กที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ กฎหมายสหรัฐฯ ได้อนุญาตให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ สามารถออกคำสั่ง AD/CVD เมื่อพบสินค้าใดๆที่ผลิตหรือประกอบสมบูรณ์ ในประเทศที่ 3 ก่อนการนำเข้าสู่สหรัฐฯ การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กที่ต้านทานต่อการกัดกร่อน (CORE) ไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ในช่วงระยะ 40 เดือน จากเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2555 จนถึงการเรียกเก็บภาษีเบื้องต้นจากผลิตภัณฑ์ไต้หวันและเกาหลีใต้ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2558) เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 940 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ในช่วง 40 เดือนจากการเรียกเก็บภาษีเบื้องต้นในเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 จนถึงเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2562) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4,096 นอกจากนั้น การส่งออกเหล็กรีดเย็น (CRS) จากเวียดนามไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ในช่วง 38 เดือนจากเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2556 จนถึงการเรียกเก็บภาษีเบื้องต้นจากผลิตภัณฑ์ไต้หวันและเกาหลีใต้ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2559) ถึงประมาณ 498 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ในช่วง 38 เดือนจากการเรียกเก็บภาษีเบื้องต้นในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2559 จนถึงเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2562) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 992 การไต่สวนเหล่านี้ได้ดำเนินการตามคำขอจากผู้ผลิตในประเทศสหรัฐฯ ที่ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กที่ต้านทานต่อการกัดกร่อน (CORE) และเหล็กรีดเย็น (CRS) อาทิเช่น Steel Dynamics, Inc. (IN), California Steel Industries (CA), AK Steel Corporation (OH), ArcelorMittal USA LLC (IN), Nucor Corporation (NC), และ United States Steel Corporation (PA) เป็นต้น การบังคับใช้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ ที่เข้มงวด เป็นจุดสำคัญที่เน้นมากของทีมบริหารประเทศของทรัมป์ จนถึงปัจจุบันนี้ ทีมบริหารสหรัฐฯ ได้ออกข้อสรุปผลการไต่สวนขั้นต้นหรือผลไต่สวนขั้นสุดท้ายในการไต่สวนเรื่องการตอบโต้การหลบเลี่ยงภาษี (anti-circumvention) รวมทั้งสิ้น 35 กรณี ซึ่งนับเป็นการเพิ่มถึงร้อยละ 192 จากจำนวนข้อสรุปในระหว่างระยะเวลาเดียวกันในการบริหารครั้งที่แล้ว หน่วยงานการกำกับดูแลและการบังคับใช้ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ภายในฝ่ายการค้าต่างประเทศของสหรัฐฯ มีความรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และกระทำการเช่นนั้นโดยผ่านกระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม ตามกฎเกณฑ์สากลและใช้หลักฐานจริงที่ได้ส่งมาเป็นเอกสารการบันทึก

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4000.aspx