เจเอฟอี สตีล (JFE Steel) แห่งญี่ปุ่น ลดการผลิตลง 4 ล้านตันต่อปี ภายในเดือนมีนาคม 2567
15 เมษายน 2563

เจเอฟอี สตีล (JFE Steel) แห่งญี่ปุ่น ลดการผลิตลง 4 ล้านตันต่อปี ภายในเดือนมีนาคม 2567 บ. เจเอฟอี สตีล คาดว่ากำลังการผลิตเหล็กดิบจะลดลง 4 ล้านตันต่อปี หรือร้อยละ 13 ภายในปีงบประมาณ 2566-2567 เนื่องจากจะปิดเตาถลุงหมายเลข 2 ซึ่งมีความจุ 5,000 ลูกบาศก์เมตร และ หมายเลข 1 ที่เป็นเตาEAF อย่างถาวร ที่เขตเคฮิน เจเอฟอี สตีล กำลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานที่ท้าทายมากที่สุดและไม่คาดคิดมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ความต้องการเหล็กลดลงอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต อันเนื่องมาจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับแรงผลักดันมาจากการเพิ่มปริมาณการผลิตเหล็กดิบของจีน และราคาที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าและบริการที่หลากหลายรวมถึงวัตถุดิบเสริม วัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตและโลจิสติกส์ จากการปิดเตาถลุงหมายเลข 2 เจเอฟอี สตีล จะใช้เตาถลุง 7 เตาในญี่ปุ่น ลดลงจาก 8 เตา ซึ่งเตาถลุงทั้ง 8 เตานี้ สามารถผลิตเหล็กดิบรวมกันได้ 26.3 ล้านตันในปีงบประมาณ 2561-2562 โดยการประกาศครั้งล่าสุดเกิดหลังจาก ผู้ผลิตเหล็กในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กล่าวว่าจะปิดโรงงานหลายแห่งอย่างถาวนในเขตชิบะและเคฮิน ตั้งเดือนมีนาคม 2563 จนถึงเดือนมีนาคม 2566 เนื่องจากส่วนหนึ่งของแผนในการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน ความสามารถทางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจะรวมถึงการเตรียมเตาถลุงหมายเลข 6 ใหม่ในเขตชิบะ ซึ่งได้ผลิตเหล็กดิบ 3.81 ล้านตันในช่วงเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ในเดือนตุลาคม ปี 2562 เจเอฟอี สตีล บอกว่าจะเสริมไลน์เตาถลุงหมายเลข 4 ในเขตคูราชิกิ ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2564 ให้ปริมาณความจุเพิ่มขึ้นเป็น 5,100 ลูกบาศก์เมตร จาก 5,005 ลูกบาศก์เมตร ผู้ผลิตเหล็กญี่ปุ่นรายอื่นกำลังรวบรวมการผลิต ท่ามกลางการผลิตอย่างมากของผู้ผลิตเหล็กชาวจีน ส่งผลให้เกิดการผลิตเหล็กมากเกินความต้องการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นิปปอน สตีล คาดว่าจะเสียการผลิตเหล็กดิบไปประมาณ 5 ล้านตันต่อปี ในอีกสองสามปีข้างหน้า หลังจากการปิดโรงงานหลายแห่ง นิปปอน สตีล ประกาศแผนที่จะปิดเตาถลุงเหล็ก 4 เตาทั่วประเทศ โดยการประกาศในเดือนกุมภาพันธ์กล่าวถึงการปิดเตาถลุงเหล็กอิเบะที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า ที่โรงงานยาวาตะ ภายในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งเริ่มเร็วกว่ากำหนดไว้ในแผนก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคม 2564 และปิดเตาถลุงเหล็กอีกหนึ่งแห่งในวาคายาม่า ภายในเดือนกันยายน 2565 และเตาถลุงอีก 2 แห่งที่โรงงานคูเระ ภายในเดือนกันยายน 2566

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4076.aspx