7สมาคมเหล็กจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลักดันใช้สินค้าเหล็กในประเทศ
16 เมษายน 2563

7สมาคมเหล็กจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลักดันใช้สินค้าเหล็กในประเทศ กระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ร่วมกับกลุ่ม 7 สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สินค้าเหล็กในประเทศของกระทรวงคมนาคม โดยมีนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการจัดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วม เมื่อเร็วๆนี้ โดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศได้มีการนำเสนอแนวทางการกำหนด Local content การใช้สินค้าเหล็กในโครงการภาครัฐที่ร้อยละ 90 โดยจากศึกษาโครงการก่อสร้างของกระทรวงคมนาคม 44 โครงการ สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิตเหล็กในประเทศได้ถึง 110,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงานทั้งทางตรง และทางอ้อมกว่า 139,000 คน และช่วยให้ GDP ของประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 โดยผู้แทนจากกรมบัญชีกลางระบุว่ากำลังศึกษา และทบทวนการจัดทำกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และไม่ให้ขัดต่อ WTO เพื่อนำเสนอ คณะรัฐมนตรี ต่อไป จากรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็ก ในปี 2562 ประเทศไทยมีการใช้สินค้าเหล็ก 18.47 ล้านตัน พบว่าสินค้าส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศกว่า 12 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 3.2 แสนล้านบาท ส่งผลให้ผู้ประกอบการในประเทศมีการใช้กำลังการผลิตที่ต่ำมากเพียงร้อยละ 32 เท่านั้น

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4079.aspx