ปริมาณเหล็กดิบเฉลี่ยรายวันของผู้ผลิตเหล็กที่เป็นสมาชิกในช่วง 21-31 พฤษภาคม 2563
08 มิถุนายน 2563

ปริมาณเหล็กดิบเฉลี่ยรายวันของผู้ผลิตเหล็กที่เป็นสมาชิกในช่วง 21-31 พฤษภาคม 2563 ปริมาณเหล็กดิบเฉลี่ยรายวัน ของผู้ผลิตเหล็กที่เป็นสมาชิกของ CISA ในช่วง 21-31 พฤษภาคม 2563 ในช่วงวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2563 ผู้ผลิตเหล็กที่เป็นสมาชิก CISA มีการผลิตเหล็กดิบ (Crude Steel) รวมทั้งสิ้น 23.0176 ล้านตัน ผลิตเหล็กพิก (Pig Iron) อยู่ที่ 20.4146 ล้านตัน ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กรวมทั้งหมด 22.7527 ล้านตัน และผลิตโค้กเท่ากับ 3.5387 ล้านตัน ปริมาณการผลิตเหล็กดิบรายวันของผู้ผลิตเหล็กสมาชิก CISA อยู่ที่ 2.0925 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.58 จากปริมาณการผลิตรายวันในช่วงวันที่ 11-21 พฤษภาคม 2563 ปริมาณการผลิตเหล็กพิกรายวัน อยู่ที่ 1.8559 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.7 และปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กรายวัน อยู่ที่ 2.0684 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.55 เมื่อเทียบจากช่วงช่วงวันที่ 11-21 พฤษภาคม 2563 ปริมาณการผลิตของประเทศ ในช่วงวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2563 คาดว่า จีนผลิตเหล็กดิบรวม 30.5411 ล้านตัน ผลิตเหล็กพิกรวม 25.164 ล้านตัน ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กรวม 37.7374 ล้านตัน และผลิตโค้กรวม 13.9818 ล้านตัน สำหรับการผลิตรายวัน จีนผลิตเหล็กดิบรวม 2.7765 ล้านตันต่อวัน ผลิตเหล็กพิก 2.2876 ล้านตันต่อวัน ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก 3.4307 ล้านตันต่อวัน และผลิตโค้ก 1.2711 ล้านตันต่อวัน ปริมาณเหล็กคงคลัง ปริมาณเหล็กคงคลังของสมาชิก CISA ในระหว่างวันที่ 21-31 พฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 13.286 ล้านตัน ลดลง 1.5972 ล้านตัน หรือร้อยละ 10.73 จากช่วงวันที่ 11-21 พฤษภาคม 2563

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4181.aspx