ผู้ผลิตเหล็กญี่ปุ่นทำเทคโนโลยีแปลงCO2เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเดินเรือ
20 กรกฎาคม 2563

ผู้ผลิตเหล็กญี่ปุ่นทำเทคโนโลยีแปลงCO2เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเดินเรือ เจเอฟอี คอร์ป (JFE Corp) และนิปปอน สตีล (Nippon Steel) ได้เข้าร่วมกลุ่มในประเทศที่มีสมาชิก 9 ราย ที่จะรีไซเคิลคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็นมีเทนสังเคราะห์ (Synthetic Methane) สำหรับเดินเรือได้ ผู้ผลิตเหล็ก 2 รายกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม สมาชิกอื่นอีก 7 ราย ได้แก่ EX Research Institute, Hitachi Zosen Corp., Japan Marine United Corp., JGC Corp., Mitsui OSK Lines, Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) และ Sanoyas Shipbuilding Corp กลุ่มนี้ เป็นที่รู้จักในชื่อ Ship Carbon Recycling Working Group มีวัตถุประสงค์ที่จะเสาะหาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสร้างก๊าซมีเทน สำหรับเชื้อเพลิงสำหรับการเดินเรือที่มีการปล่อยคาร์บอนเป็น 0 ซึ่งครอบคลุมกระบวนการ 4 ขั้นตอน ใน การแยก การจับตัว การทำให้คาร์บอนได้ออกไซด์ ที่ปล่อยมาจากกระบวนการผลิตเหล็ก ให้เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว การขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์เหลวโดยเรือ ไปยังไซต์ไฮโดรเจน การทำมีเทนสังเคราะห์จากคาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจน จากปฏิกิริยาการสร้างก๊าซมีเทน การทำให้มีเทนสังเคราะห์กลายสถานะเป็นของเหลวและใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเดินเรือ ผู้ผลิตเหล็กทั้งสองรายได้พัฒนาเทคโนโลยีที่จะแยกและจับคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตเหล็ก การพัฒนาที่ประสบความสำเร็จได้ให้ชัยชนะในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผู้ผลิตเหล็กและมีเชื้อเพลิงสำหรับเดินเรือ เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กพึ่งพาการขนส่งวัตถุดิบ เช่น แร่เหล็ก จนถึงผลิตภันฑ์เหล็กสำเร็จรูป ทางเรือ การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 14 ของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่น จากข้อมูลของนิปปอน สตีล

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4282.aspx