การส่งออกเหล็กสุทธิของจีนลดลงในมิ.ย.ในขณะที่ความต้องการในประเทศแข็งแกร่ง
21 กรกฎาคม 2563

การส่งออกเหล็กสุทธิของจีนลดลงในมิ.ย.ในขณะที่ความต้องการในประเทศแข็งแกร่ง ในเดือนมิถุนายน ปริมาณผลผลิตเหล็กดิบจีน อยู่ที่ 91.58 ล้านตัน แต่การส่งออกเหล็กสุทธิลดลง ร้อยละ 58 จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ต่ำกว่า 2 ล้านตัน จากข้อมูลศุลกากร ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ตลาดในประเทศได้ดูดซับการผลิตที่เพิ่มขึ้นมากเป็นส่วนใหญ่ โดยอัตราส่วนของการส่งออกจีนกับปริมาณเหล็กดิบ ในช่วงระหว่างปี 2557-2560 นั้นสูงถึงร้อยละ 14 อย่างไรก็ตามในเดือนมิถุนายนมีอัตราส่วนเพียง ร้อยละ 4 และในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 6 จากข้อมูลของศุลกากร ในไตรมาสที่ 3 ระดับการส่งออกน่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากตลาดจีนเข้มแข็งมากกว่าตลาดโลกอื่นๆ การส่งออกเหล็กรายเดือนของจีน ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน คาดว่าจะใกล้เคียงกันหรือต่ำกว่าในเดือนมิถุนายน โดยราคาเหล็กจีนได้สูญเสียความสามารถทางการแข่งขันในตลาดเอเชีย และโรงงานเหล็กน่าจะยินดีที่จะขายในประเทศมากกว่า การส่งออกสุทธิของจีน ในช่วงไตรมาสที่ 3 น่าจะลดลงไปอีก จาก 1.82 ล้านตันในเดือนมิถุนายน และอัตราส่วนของการส่งออกสุทธิกับการผลิตเหล็กดิบของจีนในเดือนมิถุนายน ได้ลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ 2 ซึ่งลดลงจากประมาณร้อยละ 6 ในปี 2562 ในเชิงเปรียบเทียบ โดยทั่วไป ญี่ปุ่นส่งออกประมาณ 1 ส่วน 3 ของการผลิตเหล็ก ถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะเป็นของกิจการร่วมทุนและหุ้นส่วนในห่วงโซ่อุปทานในเอเชีย ในขณะที่โรงงานเหล็กส่งออกถึงร้อยละ 60 ของปริมาณการผลิตในหลายเดือนที่ผ่านมา ความต้องการเหล็กที่เข้มแข็งของจีน ได้รับการสนับสนุนด้วยการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคพื้นฐาน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4287.aspx