"สมอ."ออกใบอนุญาต"มอก." กว่า10,000ฉบับ
22 กันยายน 2563

"สมอ."ออกใบอนุญาต"มอก." กว่า10,000ฉบับ "สมอ."ออกใบอนุญาต"มอก." กว่า10,000ฉบับ

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4433.aspx