อัตราการดำเนินงานของเตาBFลดลงปานกลาง
29 กันยายน 2563

อัตราการดำเนินงานของเตาBFลดลงปานกลาง อัตราการดำเนินการ (Operating Rate) BF ที่โรงงานเหล็กจีน 202 โรง เท่ากับร้อยละ 94.79 ในวันที่ 24 กันยายน ลดลงร้อยละ 0.04 จากการสำรวจครั้งที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.47 จากปีที่แล้ว ส่วนในเชิงปริมาตรของ BF (BF Volume) อัตราการดำเนินการ เท่ากับร้อยละ 95.9 ลดลงร้อยละ 0.05 จากการสำรวจครั้งก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.16 จากปีก่อนหน้า ในสัปดาห์นี้ อัตราการดำเนินการของเตาหลอมไฟฟ้า (Electric Furnace) เท่ากับร้อยละ 84.16 ลดลงร้อยละ 0.51 จากการสำรวจครั้งก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.68 จากปีที่แล้ว ในส่วนปริมาตรของ Electric Furnaces, อัตราการดำเนินการเท่ากับร้อยละ 83.01 ลดลงร้อยละ 1.3 จากการสำรวจครั้งที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.43 จากปีก่อน ในสัปดาห์นี้ กำลังการผลิตของโรงงานถ่านหินโค้ก (coking) เท่ากับร้อยละ 84.05 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.14 จากสัปดาห์ก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.21 จากปีที่ผ่านมา

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-4438.aspx